top of page

Polityka prywatności

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej szachowaliga.pl jest Fundacja Polskie Szachy zwany/a dalej „Administratorem”. Kontakt z Administratorem możliwy jest kontakt@warsawchess.com

  2. Administrator nie ma obowiązku i nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

  1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane za pośrednictwem strony szachowaliga.pl w celu: 

   1. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

   2. prowadzenie przez Administratora marketingu usług własnych. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora

   3. przesyłania Newslettera. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

  2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika: 

   1. Imię i nazwisko,

   2. Adres e-mail,

   3. Numer telefonu.

  3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora: 

   1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

   2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

   3. Uzasadniony interes administratora – do momentu ustania interesu + info o prawie do sprzeciwu.

  4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

  5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

  6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

  7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

  8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 

   1. przetwarzane zgodnie z prawem,

   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

  2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i nie są przekazywane poza obszar EOG.

 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  2. Podstawy prawne żądania użytkownika: 

   1. Dostęp do danych – art. 15 RODO

   2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

   3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

   4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

   5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

   6. Sprzeciw – art. 21 RODO

   7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: ekipa.gomoly@gmail.com.

  4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

  5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. PLIKI COOKIES

  1. Fundacja Polskie Szachy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, przede wszystkim pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Fundacji i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Fundacji. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Fundacji pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony Fundacji Polskie Szachy.

  4. Pliki cookies wykorzystywane są do:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Fundacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron; pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Fundacji i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, jak Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Fundacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

  1. W ramach strony Fundacji stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (tymczasowe) oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są przechowywane do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. „Stałe” pliki cookies przechowywane są przez czas określony w parametrach cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  2. Rodzaje plików cookies stosowanych przez Fundację:

 • „niezbędne” cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie Fundacji;

 • cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykrywania nadużyć;

 • „wydajnościowe” cookies, zbierające informacje o korzystaniu ze stron Fundacji;

 • „funkcjonalne” cookies, umożliwiające „zapamiętanie” ustawień Użytkownika i personalizację interfejsu;

 • „reklamowe” cookies, dostarczające treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika.

  1. Użytkownicy mogą w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, blokując ich automatyczną obsługę w przeglądarce lub informując o ich zamieszczaniu. Szczegółowe informacje o obsłudze cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

  2. Ograniczenia stosowania cookies mogą wpłynąć na funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Fundacji.

  3. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez partnerów współpracujących z Fundacją.

  4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępne jest na www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

bottom of page